.

Arogyavardhini Vati

brands-top

 

 


Main Constituents: Shudh Parad, Shudh Gandhak, Loh Bhasma, Abhrak Bhasma, Tamra Bhasma, Harar, Bahera, Amla, Shudh Shilajit, Shudh Guggal, Chitrakmool Chhal, Kutki.

Processed In: Neem, Leaves, Svaras.

 

Indicated for: Apachan (Indigestion), Srot Shodhan, Hridya Balvardhak (Cardiac Tonic), Med nashak ( Anti Obesity), Mal shodhak, Shoth (Swelling), Small & Large Intestinal Disorders.

 

 

M.R.P. Rs15.00 only for 10 Tablets Strip

 

brands-top
<< Manmath Ras     >> Chandarprabha Vati